INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Doradca rolniczy

Kod: 213201

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Doradca rolniczy 213201

 • Agronom.
 • Doradca do spraw rolnych.
 • Doradca rolny.
 • Instruktor agrotechniczny – specjalista.
 • Specjalista rolny.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 2132 Farming, forestry and fisheries advisers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie SPO RZL (2006-2007) „Opracowanie i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Marek Przybyłek – Gospodarstwo Specjalistyczne Marek Przybyłek, Samborowo.
 • Marek Rudziński – Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej, Brwinów.
 • Anna Rusinowska – Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Dorota Koprowska – Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Radom.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Tadeusz Budzisz – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, Stare Lubiejewo.
 • Rafał Kozik – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, Kraków.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Daria Jankowska – Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa, Słupsk.
 • Magdalena Przerwa – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę