INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Dydaktyk multimedialny

Kod: 235901

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Dydaktyk multimedialny 235901

 • Dydaktyk aplikacji multimedialnych.
 • Dydaktyk medialny.
 • Dydaktyk e-learningu.
 • Edukator multimediów.
 • Informatyk multimediów.
 • Szkoleniowiec multimediów.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 2359 Teaching professional not elsewhere classified.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja P – Edukacja.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011–2013) „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Karolina Komorowska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Elżbieta Miterka – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Chełm.
 • Anna Wisła-Świder – Instytut Chemii, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Edyta Kozieł – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Maria Stompel – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź.
 • Aleksandra Ścibich-Kopiec – Krakchemia S.A., Kraków.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Mirosław Górczyński – Forum Związków Zawodowych, Branża Nauki i Oświaty, Warszawa.
 • Aleksandra Maksimiuk – Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Białostocki, Białystok.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę