INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Operator maszyn do produkcji papieru i tektury falistej

Kod: 814305

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Operator maszyn do produkcji papieru i tektury falistej 814305

 • Maszynista kaszerówki.
 • Maszynista tekturnicy.
 • Maszynista zespołów sklejarek.
 • Operator kaszerówki.
 • Operator krajarki.
 • Operator przekrawacza poprzecznego.
 • Operator przekrawacza wzdłużnego.
 • Operator stackera.
 • Operator tekturnicy.
 • Ustawiacz kaszerówki.
 • Ustawiacz krajarki.
 • Ustawiacz przekrawacza poprzecznego.
 • Ustawiacz przekrawacza wzdłużnego.
 • Ustawiacz tekturnicy.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 8143 Paper products machine operators.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w marcu 2019 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Magdalena Fijałkowska – Zespół Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja, Łódź.
 • Honorata Gruszka – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie, Kwidzyn i Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu, Świecie.
 • Iwona Kacak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Jolanta Religa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Mirosław Żurek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Ernest Białas – WG Studio sp. z o.o., Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji, Radom.
 • Karol Wielogórski – IZO ERG S.A., Gliwice.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Małgorzata Kapusta – Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości, Radom.
 • Piotr Marcinkowski – Stowarzyszenie Papierników Polskich, Łódź.

Data(rok)opracowania opisu informacji o zawodzie: 2019 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę