INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Pracownik oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych

Kod: 313210

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Pracownik oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych 313210

 • Saper.
 • Saper-nurek.
 • Specjalista ds. oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych.
 • Technik oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 3132 Incinerator and water treatment plant operators.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w listopadzie 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Piotr Bik – EXPLOSIVE s.c., Gdańsk.
 • Krzysztof Glijer – DTPPW DE-MONT, Dębica.
 • Jarosław Sitek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Hanna Całuń-Swat – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Dorota Koprowska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Małgorzata Hordyńska – Politechnika Śląska, Katowice.
 • Jerzy Tomczuk – SAPER Jerzy Tomczuk, Bielsk Podlaski.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Małgorzata Kapusta – Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości, Radom.
 • Wojciech Szmajda – Stowarzyszenie Saperów Dębickich, Dębica.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę