INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Pracownik do spraw pożyczek

Kod: 331202

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Pracownik do spraw pożyczek 331202

 • Oficer pożyczkowy.
 • Doradca pożyczkowy.
 • Konsultant pożyczkowy.
 • Specjalista do spraw pożyczek.
 • Ekspert pożyczkowy.
 • Inspektor pożyczkowy.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 3312 Credit and loans officers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz wyników badań i analiz prowadzonych w projektach:
  • Standard Kwalifikacyjny „Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych”, Związek Banków Polskich, 2016,
  • Standard Kwalifikacyjny Dyplomowany Pracownik Bankowy, Związek Banków Polskich, 2016,
  • Standard Kwalifikacyjny – specjalizacja „Analiza kredytowa podmiotu gospodarczego” Związek Banków Polskich, 2016,
  • Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Bankowego w Polsce, Warszawski Instytut Bankowości,
  • PO KL (2011–2013) „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w kwietniu 2018 roku,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Arkadiusz Aleksiejew – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
 • Monika Szymańska – Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa.
 • Przemysław Woliński – Polska Fundacja Przedsiębiorczości, o. Toruń.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Joanna Gralak-Merchel – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
 • Włodzimierz Walkusz – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.

Recenzenci:

 • Tomasz Bąkowski – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa.
 • Halina Siemaszko – Ekspert niezależny, Czermin.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Marek Górecki – Polski Związek Funduszy Pożyczkowych, Warszawa.
 • Hanna Proszek – Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę