INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Pośrednik pracy

Kod: 333301

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Pośrednik pracy 333301

 • Inspektor pośrednictwa pracy.
 • Pośrednik.
 • Pośrednik pracy-stażysta.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 3333 Employment agents and contractors.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie SPO RZL (2006-2007) „Opracowanie i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w maju 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu do spraw walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Mateusz Trochymiak – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Łukasz Sienkiewicz – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Tomasz Kawka – Uniwersytet Gdański, Gdańsk.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Urszula Jeruszka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Barbara Sajkiewicz – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Zdzisław Czajka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Maciej Gruza – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Recenzenci:

 • Magdalena Twardowska – Urząd Miasta St. Warszawy, Warszawa.
 • Elżbieta Blachura – Powiatowy Urząd Pracy, Złotoryja.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Agnieszka Szefler – Polskie Stowarzyszenie Mentoringu, Warszawa.
 • Piotr Palikowski – Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę