INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Pracownik do spraw ewidencji ludności

Kod: 411002

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Pracownik do spraw ewidencji ludności 411002

 • Pracownik administracyjny.
 • Pracownik biurowy.
 • Referent ds. ewidencji ludności.
 • Urzędnik.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 4110 General office clerks.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie SPO RZL (20062007) „Opracowanie i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Maria Góralczyk – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Elbląg.
 • Ewa Kawczyńska-Kiełbasa – Zespół Szkół nr 1 w Zgierzu, Zgierz.
 • Agnieszka Skowrońska – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Magdalena Szymczuk – PBS sp. z o.o., Sopot.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Krzysztof Gosz – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Magdalena Jackman – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Jolanta Religa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Daria Siemińska – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Anna Węgrzynowicz – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „FAZON”, Warszawa.
 • Dorota Wójcik – Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Radom.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Sylwia Nowakowska – Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie, Olsztyn.
 • Michał Żabiński – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę