INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Parkieciarz

Kod: 712203

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Parkieciarz 712203

 • Cykliniarz.
 • Monter podłóg.
 • Posadzkarz.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 7122 Floor layers and tile setters.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja F – Budownictwo.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych dla zawodu posadzkarz, opracowanego w ramach projektu systemowego „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”, Priorytet I PO KL, Działanie 1.1, 2013,
 • PI-PWP – Model Regionalnego Centrum Kompetencji Technologicznych Green-Job (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Pod-działanie 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy),
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Sylwester Karbowiak – TS Polska Sp. z o.o., Radom.
 • Katarzyna Sławińska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Tomasz Zasada – ekspert niezależny, były pracownik firmy Komandor, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Marcin Olifirowicz – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Jolanta Skoczylas – Zespół Szkół Budowlanych, Radom.
 • Paweł Przystalski – DOLMEB Sp. z o.o., Świdnica.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Marta Jankowska – Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego, Lublin.
 • Jakub Kus – Związek Zawodowy „Budowlani”, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę