INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Przetwórca owoców i warzyw

Kod: 751402

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Przetwórca owoców i warzyw 751402

 • Pracownik przetwórstwa owoców i warzyw.
 • Pracownik zakładu przetwórstwa spożywczego.
 • Pracownik mroźni/chłodni.
 • Pracownik zakładu produkcji koncentratów owocowych i/lub warzywnych.
 • Pracownik tłoczni soków z owoców i/lub warzyw świeżych.
 • Pracownik zakładu produkcji konserw owocowych i warzywnych.
 • Pracownik zakładu produkcji dżemów i/lub wsadów owocowych.
 • Pracownik przedsiębiorstwa produkcyjnego owoców i/lub warzyw świeżych.
 • Pracownik przetwórni owocowo-warzywnej.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 7514 Fruit, vegetable and related preservers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011–2013) „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Arkadiusz Gałek – Zakład Przetwórstwa Spożywczego „Maków” Sp. z o.o., Maków.
 • Elżbieta Żochowska – Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, Warszawa.
 • Jarosław Sitek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Mirosław Żurek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Anna Żbikowska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.
 • Rafał Kozik – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Włodzimierza Dolańskiego, Kraków.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Małgorzata Kowalska – Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, Oddział Mazowiecki, Radom.
 • Anna Wachowicz – Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich, Radom.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę