INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food

Kod: 941101

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food 941101

 • Pracownik gastronomii.
 • Pracownik kuchni.
 • Pracownik restauracji fast food.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 9411 Fast food preparers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w marcu 2019 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Patrycja Myszka – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
 • Dorota Nowakowska – Bufety gastronomiczne Ryszard Bogdański, Gdynia.
 • Grzegorz Sławiński – Rӧben Polska sp. z o.o. i wspólnicy s.k., Środa Śląska.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Łukasz Baka – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
 • Maria Konarska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
 • Małgorzata Przybyszewska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Agnieszka Szczechura – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
 • Małgorzata Szpilska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Halina Maras-Pawliszyn – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku, Kluczbork.
 • Wioletta Rutkowska – Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, Olsztyn.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Małgorzata Sokalska – Biuro Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Warszawa.
 • Anna Żbikowska – Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, Oddział Warszawski, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2019 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę