INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technik żywienia i gospodarstwa domowego

Kod: 322002

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Technik żywienia i gospodarstwa domowego 322002

 • Gastronom.
 • Pracownik małej gastronomii.
 • Pracownik przedsiębiorstwa wytwarzającego żywność.
 • Pracownik średniej gastronomii.
 • Technik żywienia.
 • Żywieniowiec.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 2265 Dieticians and nutritionists.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Anna Rusinowska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Anna Szpilska – Bismax Sp. z o.o., Radom.
 • Ilona Szymanek – Fuerte, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Dorota Koprowska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Małgorzata Kowalska – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom.
 • Małgorzata Miedzińska – Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich, Radom.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Lucyna Kubicka – Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Katowice.
 • Anna Żbikowska – Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, Oddział Warszawski.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę