Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach


Widok zawartości stron

W związku wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach został zobowiązany do wprowadzenia wszelkich środków ostrożności w celu ochrony klientów i pracowników kierowanej instytucji przed zakażeniem Koronawirusem.
 
Informujemy, że od 16 marca 2020 r. do odwołania Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach jest niedostępny dla klientów w zakresie wizyt osobistych
Obsługa klientów będzie się odbywać wyłącznie za pośrednictwem strony www.gov.pl
(szczegóły znajdują się w załączniku do informacji) oraz platformy e-PUAP, drogą telefoniczną, elektroniczną (mailową) oraz poprzez fax i pocztą tradycyjną.  
Telefony kontaktowe:
 • Sekretariat - (89) 762 62 21
 • Wydawanie zaświadczeń i INFORMACJA dla bezrobotnych - (89) 762 19 72
 • Rejestracja bezrobotnych - (89) 762 06 64, (89) 762 06 63
 • Obsługa bezrobotnych z prawem do zasiłku - (89) 762 06 57
 • Potwierdzanie gotowości do pracy -  (89) 762 06 73, (89) 762 06 74
 • Aktywizacja zawodowa - (89) 762 06 73, (89) 762 06 74, (89) 762 97 59, (89) 762 17 01, (89) 762 06 69
 • Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Górowie Iławeckim - (89) 761 10 46
  Kontakty telefoniczne i mailowe do wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu w zakładce https://bartoszyce.praca.gov.pl/urzad/dane-teleadresowe
Pracownicy Urzędu tak jak dotychczas, będę wykonywali swoje obowiązki i zadania na bieżąco.
W korespondencji prosimy o podawanie aktualnych danych kontaktowych.
 
Przepraszamy za wszelkie niedogodności
 
Załącznik do informacji
 
Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach informuję, że osoby ubiegające się o nadanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy mogą złożyć wniosek w postaci elektronicznej do właściwego powiatowego urzędu pracy korzystając z systemu praca.gov.pl (https://www.praca.gov.pl).
Możliwe są dwie ścieżki postępowania.

1.Pełna rejestracja elektroniczna, która polega na wniesieniu do urzędu pracy wniosku wraz  z załącznikami w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. W tej sytuacji nie jest wymagana wizyta osoby w urzędzie pracy. Osoba otrzyma na konto w praca.gov.pl decyzje o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie do zasiłku w postaci elektronicznej.
2.Prerejestracja, która polega na złożeniu do urzędu pracy wniosku w postaci elektronicznej. W tej sytuacji osoba ma możliwość umówienia się do urzędu pracy w dogodnym terminie w celu potwierdzenia poprawności przekazanych danych i dostarczenia załączników.
W obecnej sytuacji zachęcamy do korzystania z możliwości pełnej rejestracji elektronicznej. Jednocześnie informujemy, że osoby które nie dysponują profilem zaufanym,  a posiadają dostęp do konta elektronicznego  w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości  i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie https://pz.gov.pl.
Praca.gov.pl zapewnia również osobom bezrobotnym możliwość ubiegania się o usługi i świadczenia udzielenia przez urzędy pracy poprzez założenie np.:" Wniosku o przyznanie i wypłatę dodatku aktywizacyjnego", „Wniosku o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia", „Wniosku  o skierowanie na szkolenie". W ten sposób osoby mają możliwość przekazania również do właściwego powiatowego urzędu pracy informacji związanych z wyrejestrowaniem m.in.: „Zgłoszenia wyjazdu lub braku gotowości do podjęcia zatrudnienia" ,,Zgłoszenia podjęcia pracy", „Zgłoszenia rozpoczęcia/wznowienia działalności gospodarczej" i „Wniosku o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej".
Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mają możliwość zapoznania się również z informacjami dotyczącymi zasad rejestracji, usługami i formami wsparcia udzielanymi przez urząd pracy, a także z danymi kontaktowymi do poszczególnych urzędów pracy w ramach Wortalu PSZ (https://psz.praca.gov.pl). Aktualne oferty pracy, staży, praktyk zawodowych a także informacje o szkoleniach, giełdach pracy, poradach grupowych udzielanych przez wszystkie urzędy pracy, a także ochotnicze hufce pracy publikowane są w ramach Centralnej Bazy Ofert Pracy (https://oferty.praca.gov.pl).
PROCEDURY REJESTRACJI JAKO OSOBA BEZROBOTNA
 
Dokonując zgłoszenia danych za pośrednictwem portalu praca.gov.pl nie opatrzonego kwalifikowalnym podpisem  elektronicznym lub profilem zaufanym (tz. rejestracja wstępna)  należy  przesłać pocztą tradycyjną na adres urzędu (11-200 Bartoszyce ul. Grota Roweckiego 1)  kserokopię dowodu osobistego lub paszportu oraz oryginały wymaganych dokumentów do rejestracji określonych w § 5 rozporządzenia z dnia 26.11.2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy tj.:
- świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
- świadectw pracy i innych dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy;
- dokumentów stwierdzających przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli osoba takie posiada.
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeżeli takie występuje.
W przypadku osób wcześniej rejestrowanych, których dane nie uległy zmianie, nie ma obowiązku załączania dokumentów. 
Przesłane dokumenty zostaną zwrócone po rozpatrzeniu wniosku w sprawie rejestracji jako osoba bezrobotna.
 
Wraz z ww. dokumentami prosimy o podpisanie i odesłanie załączonych druków na adres urzędu nie później niż w ciągu 7 dni od odebrania niniejszego pisma tj:.

- oświadczenie w karcie rejestracyjnej bezrobotnego, znajdujące się na 3 stronie karty,
- druku „Informacja dla osób rejestrujących się w PUP (Prawa i obowiązki)", „ Informacja o formach pomocy"
- wypełnionego druku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego,
- oświadczenie osoby rejestrującej się,
- oświadczenie o meldunku,
- wniosek o przekazywanie zasiłku na konto bankowe – dotyczy osób z prawem do zasiłku, (dodatkowo proszę załączyć ostatni wyciąg z konta, zanonimizować dane wrażliwe, lub umowę zawartą z bankiem),
- „klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych" – proszę jej nie odsyłać, informacja przeznaczona wyłącznie dla bezrobotnego.
W przypadku nieprzedłożenia wymaganych dokumentów w ww. terminie rejestracja nie zostanie dokonana. Ponadto wnioski niekompletne  będą rozpatrywane dopiero po uzupełnieniu braków i rejestracja nastąpi  z datą uzupełnienia dokumentacji.
 
Pouczenie:
Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy nie dokonuje się w przypadku:
1) nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 2 i 3, lub
2) odmowy przekazania wymaganych danych, lub
3) odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń w sposób określony w § 8 ust. 1 pkt 1, lub
4) nieopatrzenia wniosku o rejestrację jednym z podpisów, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, lub
5) niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, o którym mowa w § 3 ust. 5.
(Podstawa prawna § 5 i 9 rozporządzenia z dnia 26.11.2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy Dz. U. 2012 poz. 1299).
Sprawę prowadzi:
 
………………………..
 
tel. ……………………
 

Wydarzenia i aktualności

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2020r.
Wykres statystyka luty 2020

 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach
Adres:

11-200 Bartoszyce
ul. Grota Roweckiego 1

Telefon:

 tel (89) 762-62-21

Fax:

(89) 762-62-22

E-mail:

olba@praca.gov.pl


 Godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek - piątek:  7.00 - 15.00

  Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek - piątek:  8.00 - 14.00

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę